تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن(وبهمن)

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری بهمن و یا شرکتهای فرعی آن عمدتا در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و موضوع فعالیت یک شرکت فرعی آن در زمینه ساختمانی، یک شرکت لیزینگ، یک شرکت خدمات کارگزاری بورس اوراق بهادار و یک شرکت نیز تولیدی (متوقف شده) میباشد.

تحلیل-بنیادی-شرکت-سرمایه-گذاری-بهمن

معرفی شرکت

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن (وبهمن): گروه شامل شرکت سرمایه گذاری بهمن (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری بهمن از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ماده ۱ قانون توسعه بازارها و نهادهای مالی جدید محسوب میگردد و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۱ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره نامه ۹۲۱۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است . در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری بهمن جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه بهمن میباشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری بهمن و یا شرکتهای فرعی آن عمدتا در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و موضوع فعالیت یک شرکت فرعی آن در زمینه ساختمانی، یک شرکت لیزینگ، یک شرکت خدمات کارگزاری بورس اوراق بهادار و یک شرکت نیز تولیدی (متوقف شده) میباشد.

ترکیب سهامداران شرکت

بررسی پرتفوی بورسی

حجم سرمایه گذاری پرتفوی بورسی شرکت (منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰) مبلغ ۳,۳۰۹,۳۹۷ میلیون ریال میباشد که عمده بهای تمام شده کل سرمایه گذاریهای بورسی به شرکتهای گروه بهمن و ایران خودرو تعلق دارد که ۱۲ درصد بهای تمام شده گروه سرمایه گذاری بهمن را به خود اختصاص داده اند.

بررسی پرتفوی غیر بورسی

حجم سرمایه گذاری پرتفوی غیربورسی شرکت (منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰) مبلغ ۶۱۹,۹۲۹ میلیون ریال میباشد که عمده بهای تمام شده کل سرمایه گذاریهای غیر بورسی به شرکتهای گروه انرژی آریا دانا و سرمایه گذاری اوین تعلق دارد که بر این اساس به ترتیب ۳۸ و ۹۶ درصد این شرکت در تملک سرمایه گذاری بهمن میباشد.

ارزش خالص دارایی ها

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.