تحلیل تکنیکال داروسازی تولید دارو (دتولید)

پس از مدتی نوسان روی خط روند صعودی، در تلاش برای شکست مقاومت ۴۰۰ تومان میباشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.