تحلیل تکنیکال بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو (رتکو)

سهم رتکو در حال حاضر در روند صعودی پر قدرت قرار دارد و احتمال شکست مقاومت های فوق دور از ذهن نمیباشد.

تحلیل-تکنیکال-رتکو

تحلیل تکنیکال بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو (رتکو): با توجه به شکل شاهد حرکت سهم در یک کانال صعودی از سال ۱۳۹۴ میباشیم که به محدوده سقف و کف چندین بار سهم واکنش نشان داده است. در این در صورت صعود بیشتر ،میتوانیم اولین محدوده سقف را در سقف کانال و در قیمت ۲۴۰۰ تا ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفت. محدوده دوم مقاومت را نیز با توجه به خط مقاومت بلند مدت تر میتوان در محدوده قیمتی ۳۱۵۰ تا ۳۲۰۰ در نظر داشت.

سهم رتکو در حال حاضر در روند صعودی پر قدرت قرار دارد و احتمال شکست مقاومت های فوق دور از ذهن نمیباشد. در صورتی که سهم مسیر ریزش را در پیش بگیرد میتوانیم محدوده حمایت را در محدوده ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ در نظر گرفت.

روند بلند مدت:صعودی
روند میان مدت: صعودی
روند کوتاه مدت: صعودی
اولین محدوده مقاومت: ۲۴۰۰-۲۴۵۰
دومین محدوده مقاومت: ۳۱۵۰-۳۲۰۰
اولین محدوده حمایت: ۱۴۵۰-۱۶۰۰

کدال

بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۶۰,۳۴۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه مبلغ ۶۱۵,۵۴۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰% رشد داشته است.

کارگزاری مبین سرمایه

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.