پایه پولی کشور در سال ۹۷ چقدر رشد کرد؟

پایه پولی کشور طی یک سال اخیر، یعنی از آذر ماه سال ۱۳۹۶ تا آذر ماه امسال بیش از ۲۲ درصد رشد کرده است. طی ۹ماهه ابتدایی امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اسفند ماه سال ۱۳۹۶ افزوده شده است.

پایه پولی کشور

به گزارش ریچ بورس، پایه ‌پولی کشور از جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم، نزد بانک و سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری حاصل می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی پایه پولی کشور در آذر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۱۴٫۵ درصد رشد کرده است در حالی که حجم کل پایه پولی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، در آذر ماه سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده و به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از کل حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۷، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان، در نزد بانک‌ها بیش از ۹٫۹ هزار میلیارد تومان و سهم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش  از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان است. پایه پولی کشور در آذر ماه سال جاری نسبت آبان ماه ۱٫۲ درصد یعنی بیش از سه هزار میلیارد تومان رشد کرده است. حجم کل پایه پولی در آبان ماه امسال ۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

پایه پولی کشور در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۲٫۶ درصد رشد کرده است. رقم پایه پولی کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان طی یک سال گذشته به پایه پولی کشور در آذر ماه امسال افزوده شده است. بیشترین نرخ رشد ماهانه پایه پولی کشور طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری مربوط به مرداد ماه با ۳٫۱۸ درصد رشد و کمترین نرخ رشد مربوط به فروردین ماه با ۰٫۴۶ درصد است.

♦ تجارت‌نیوز

Leave a Comment

Your email address will not be published.