نتیجه سیگنال های ویژه اعضا

کارگزارهای بورس در ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در حال مطالعه و بررسی است ...

در بهترین زمان کارگزاری ها به ترتیب حروف الفبا معرفی می شوند

 

سالم و ثروتمند باشید

علی حیدری

Tokyo

London

New York

جمعه 5 ارديبهشت 1393 Friday 25 April 2014 24 جمادی‌الثانی 1435